bet36体育在线 合法吗

写作秘笈

文言易误读的字汇总

[修改时间:2010-4-16 14:29:38  浏览次数:1611]
 

文言易误读的字(汇总)

我们在学习文言诗文时,应特别注意三种“异读”(指一个字有两种或两种以上的读音)。 
     1、通假异读。文字通假,在文言文中比较常见,通假字跟本字的读音大多不同,我们在遇到这种情况时应读“本字”的音。如“学而时习之,不亦说乎”的“说”,就不能读shuō,而应读yuè,这里的“说”通“悦”,愉快的意思。 
     2、古音异读。古代人名、地名、官名、族名、器物名等专有名词,凡是《普通话异读词审音表》未作出规定的,我们仍应按传统的音去读。如:“可汗问所欲”中的“可汗”,是对过去少数民族君主的称呼,按古音应读kè   hán。 
     3、破音异读。这是指通过改变字音的办法来区别词性和词义的一种异读。如“骑”现在只用作动词,读qí,但文言文中它还常作名词用,读jì,“但闻燕山胡骑鸣啾啾”中的“骑”就读jì。 
     另外,文言文中有一些现在不常用的字,我们要仔细辨清字形,查明字音,切不可以形近字的音去替代,或者读“半边字”。如“及郡下,诣太守”的“诣”,应读yì,不能误读为zhǐ。 
     
下面列出课本中文言文易误读的字,括号里是正确读音。 
论语(lún)              默而识之(zhì)       
贫者语于富者曰(yù)    曳屋许许声(hú   hú)        
荷担者三夫(hè)       曾不能损魁父之丘(zēng)     
始龀(chèn)                 诲(huì)人不倦 
戍(shù)轮台            何恃(shì)而往     
蔽林间窥之(kuī)        赴戎(róng)机    
朔气传金柝(tuò)        燕山胡骑(yān)     
濯(zhuó)清涟           亵(xiè)玩焉          
期年出之(jī)            如闻泣幽咽(yè)        
更相庆(gēng)            (yǐ)然不动     
阡陌(mò)               胡不见我于王(xiàn)      
八分有奇(jī)            以头抢地耳(qiāng)      
三年羁旅客(jī)          低绮户(qǐ) 
皆次当行(háng)         为坛而盟(wéi)       
慕义强仁者(qiǎng)       水皆缥碧(piǎo)      
青鸟殷勤为探看(kān)    施施而行(yì) 
射者中(zhòng)          颓然乎其间(tuí)       
廿二日(niàn)            汗出浃背(jiā)      
曝沙之鸟(pù)          呷浪之鳞(xiā) 
风怒号(háo)           大庇天下寒士(bì)       
斜晖脉脉(mò)          以其语语之(yǔ)(yù)     
宠辱偕忘(xié)          谪(zhé)守巴陵郡 
岸芷汀兰(tīng)         乞人不屑(xiè)     
中道崩殂(cǘ)          长(zhǎng)史      
咨诹(zōu)善道         夙(sù)夜忧叹     
猥(wěi)自枉屈          陟罚臧否(pǐ)     
以彰其咎(jiù)           此殆天所以资将军(dài)        
望其旗靡(mǐ)           方羲之不可强以仕(qiǎng)       
千骑卷平冈(jì)          五十弦翻塞外声(xián)          
又何间焉(jiàn)          夫战,勇气也(fú)      
才略冠天下(guàn)       左备容臭(xiù)     
父母岁有裘葛之遗(wèi)          宁可共载不(fǒu)     
窈窕淑女(yǎo   tiǎo)              乃丹书帛曰:“陈胜王”(wàng)      
吾恶知其今不异于古所云也(wū)    则命一上将将荆州之军(jiàng   jiàng) 
 
【打印此文】 【关闭窗口】 【返回上一页】